Πρόσκληση που αφορά την παροχή υπηρεσίας ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ
25 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση που αφορά την παροχή υπηρεσίας ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 31/08/2021 και ώρα 14:30. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα