Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα»
6 Σεπτεμβρίου 2021

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα»

 Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 79.418,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 98.478,32€

 
Συνημμένα,  Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης, ΕΕΕΣ (pdf), ΕΕΕΣ (xml), Φύλλα Συμμόρφωσης 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα