10 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας 10-09-2021    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ: 16145      
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
                                                                 ΠΡΟΣ:                                   
Ταχ. Δ/νση:  Καραολή & Δημητρίου 36-44                                                 Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ.:  2132008665                                                                                        Όπως πίνακας Αποδεκτών         
Email:  tmima.dioikisis@dimosbyrona.gr                                     
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα (09:00-11:00), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2021
 2. Έγκριση για άδεια τομής με διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του Δήμου.
 3. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
 4. Καταβολή αποζημίωσης από απαλλοτρίωση σε δικαιούχους
 5. Νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου Βύρωνα Ευαγγελίας Πανταζοπούλου, Ταξιαρχούλας Παπαϊωάννου και Μαρίας Πετράκη
 6. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της προμήθειας απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργων.
 7. Έγκριση πρόσληψης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών για οκτώ μήνες
 8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π.
 9. Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π.
 10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το αρθρ. 206 του Ν.3584/2007  στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 11.  Έγκριση  3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΜΩΛΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΜΩΛΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη)
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Μπαστέα Πετρούλα     (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1.
Δασκαλάκη Σοφία
2.
Αγγέλης Κωνσταντίνος           Μέλος            
2.
Τριγάζης Παναγιώτης
3.
Καραγιάννης Μιχαήλ                   »
3.
Τέγος Ευθύμιος
4.
Κλωνάρη Λεμονιά                         »
4.
Πλακίδας Γεώργιος
5.
Σπυρόπουλος Χρήστος                 »
5.
Υφαντή Σωτηρούλα
6.
Ταραζώνας Δημήτριος                 »
6.
Κιούπη Ιουλία
7.
Μπαντής Μιλτιάδης                     »
7.
Ζιώγα Μαρία
8.
Τριανταφύλλου Ελευθέριος       »
8.
Κλειάσιος Αθανάσιος
 
 
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.   Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.   Γραφείο Δημάρχου
2.   Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3.   Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα