Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 20/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
16 Σεπτεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 20/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί, «δια ζώσης» και «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της υπηρεσίας e-presence, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδος (Βουτζά 73 & Φλέμιγκ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 163/29-5-2020 και 60/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 180/οικ.17530/13.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα