Πρόσκληση ανάθεσης για την «Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων-νομική βάση πληροφοριών».
1 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την «Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων-νομική βάση πληροφοριών».

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων-νομική βάση πληροφοριών».

 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 08/10/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα