6 Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 8.10.21 και ώρα 09:30, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας 05-10-2021    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ: 17869   
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                                  ΠΡΟΣ:                                   
Ταχ. Δ/νση:  Καραολή & Δημητρίου 36-44                               Μέλη Οικονομικής Επιτροπής  Τηλ.:  2132008665                                                                            Όπως πίνακας Αποδεκτών         
Email:  tmima.dioikisis@dimosbyrona.gr                                     
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 08 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα (09:30-11:30), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001466, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βύρωνα.                                                                    
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ραντεβού»
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης για την προμήθεια ελαστικών και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης
 4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 5. Απόδοση τιμολογίων παγίας προκαταβολής Γ΄μέρος
 6. Αίτημα για την πραγματοποίηση της δαπάνης και την εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την «Παγκόσμια Ημέρα Τεχνών του Δρόμου και Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο»”
 7. Επικύρωση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά ΑΕΚΚ και κλινοστρωμάτων 2021-2022»
 8. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθειας Γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βύρωνα 2022-2023»
 9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το άρθρ. 206 του Ν.3584/2007 στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 10. Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (έλεγχος προσκόμισης εγγυητικών επιστολών) για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα».
 11. Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (έλεγχος προσκόμισης εγγυητικών επιστολών) για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’».
 
                                                                                   
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη)
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Μπαστέα Πετρούλα     (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1.
Δασκαλάκη Σοφία
2.
Αγγέλης Κωνσταντίνος           Μέλος            
2.
Τριγάζης Παναγιώτης
3.
Καραγιάννης Μιχαήλ                   »
3.
Τέγος Ευθύμιος
4.
Κλωνάρη Λεμονιά                         »
4.
Πλακίδας Γεώργιος
5.
Σπυρόπουλος Χρήστος                 »
5.
Υφαντή Σωτηρούλα
6.
Ταραζώνας Δημήτριος                 »
6.
Κιούπη Ιουλία
7.
Μπαντής Μιλτιάδης                     »
7.
Ζιώγα Μαρία
8.
Τριανταφύλλου Ελευθέριος       »
8.
Κλειάσιος Αθανάσιος
 
 
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.   Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.   Γραφείο Δημάρχου
2.   Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3.   Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα