13 Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19.10.2021 και ώρα 9:30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Βύρωνας 13-10-2021    
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                             Αρ. Πρωτ: 18507
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                 
                                                                                                                         ΠΡΟΣ:                                   
Ταχ. Δ/νση:  Καραολή & Δημητρίου 36-44                                                Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ.:  2132008665                                                                                    Όπως πίνακας Αποδεκτών         
Email:  tmima.dioikisis@dimosbyrona.gr                                                  Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα (09:30-11:30), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
                                                               
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ραντεβού»
 2. Έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων 2022.
 3. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021
 4. Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρων/άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων/κατάρτιση συμβιβασμού
 5. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια Γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βύρωνα 2022-2023 »
 6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ασφάλειες οχημάτων 2022»
 7. Έγκριση της παροχής υπηρεσιών «Aποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα»
 8. Ένταξη Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ για 5 Νυχτοφύλακες
 
                                                           
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη)
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Μπαστέα Πετρούλα     (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1.
Δασκαλάκη Σοφία
2.
Αγγέλης Κωνσταντίνος           Μέλος            
2.
Τριγάζης Παναγιώτης
3.
Καραγιάννης Μιχαήλ                   »
3.
Τέγος Ευθύμιος
4.
Κλωνάρη Λεμονιά                         »
4.
Πλακίδας Γεώργιος
5.
Σπυρόπουλος Χρήστος                 »
5.
Υφαντή Σωτηρούλα
6.
Ταραζώνας Δημήτριος                 »
6.
Κιούπη Ιουλία
7.
Μπαντής Μιλτιάδης                     »
7.
Ζιώγα Μαρία
8.
Τριανταφύλλου Ελευθέριος       »
8.
Κλειάσιος Αθανάσιος
 
 
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.   Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.   Γραφείο Δημάρχου
2.   Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3.   Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα