ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022
21 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών «Ασφάλισης οχημάτων 2022».

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα