Πρόσκληση που αφορά  την «προμήθεια κουτιών φύλαξης αυτόματων  εξωτερικών απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα».
1 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση που αφορά την «προμήθεια κουτιών φύλαξης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «προμήθεια κουτιών φύλαξης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα».


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 05/11/2021 και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα