Πρόσκληση ανάθεσης για την «αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα».
10 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την «αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα».
 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 16/11/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα