Πρόσκληση ανάθεσης για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
17 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21/11/2021 και ώρα 14:30

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα