Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και ώρα 09:30, με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Βύρωνας 18-11-2021    
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                             Αρ. Πρωτ: 20778
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                              ΠΡΟΣ:                                   
Ταχ. Δ/νση:  Καραολή & Δημητρίου 36-44                         Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ.:  2132008665                                                             Όπως πίνακας Αποδεκτών         
Email:  tmima.dioikisis@dimosbyrona.gr                           Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα (09:30-11:30), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ      
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης.
 3.  Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού «Προμήθεια  Ελαστικών  Οχημάτων  2022 - 2023».
 4.  Έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας  «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022-2023» 
 5.  Παράταση των συμβάσεων προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου , Ειδών Οπωροπωλείου , Ειδών Κρεοπωλείου και  Γάλακτος.
 6.  Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας καθαρισμού και συντήρησης του χώρου παρασκευής γευμάτων της Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα.
 7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.
 8. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)          
 9. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2021                 
 10. Τροποποίηση της υπ΄αρ.312/21 απόφασης Ο.Ε. σχετικά με την ένταξη Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.
 11. Εισήγηση για έγκριση παράτασης για την σύμβαση ‘’Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βύρωνα’’
 12. Έγκριση 2ου Πρακτικού και 3ου Πρακτικού (ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα».
 13. Έγκριση 2ου Πρακτικού (ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 14. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαγραφή ή μη οφειλών της Σ.Ε. του Γ. (Κωδ.Οφειλ. 99767 [Αρ. Κιβ. 4141]) από τους κωδικούς 75347 και 72542 σχετικά με έσοδα από φύλαξη οστών.
 15. Έγκριση πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου ΙΔΟΧ κλάδου ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών διάρκειας δύο (2) μηνών        για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
   
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη)
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Μπαστέα Πετρούλα     (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1.
Δασκαλάκη Σοφία
2.
Αγγέλης Κωνσταντίνος           Μέλος            
2.
Τριγάζης Παναγιώτης
3.
Καραγιάννης Μιχαήλ                   »
3.
Τέγος Ευθύμιος
4.
Κλωνάρη Λεμονιά                        »
4.
Πλακίδας Γεώργιος
5.
Σπυρόπουλος Χρήστος                 »
5.
Υφαντή Σωτηρούλα
6.
Ταραζώνας Δημήτριος                 »
6.
Κιούπη Ιουλία
7.
Μπαντής Μιλτιάδης                     »
7.
Ζιώγα Μαρία
8.
Τριανταφύλλου Ελευθέριος         »
8.
Κλειάσιος Αθανάσιος
 
 
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.   Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.   Γραφείο Δημάρχου
2.   Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3.   Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα