Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (μέσω τηλεδιάσκεψης) την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:00 - 20:30)
23 Νοεμβρίου 2021

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (μέσω τηλεδιάσκεψης) την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:00 - 20:30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (όπως ο Πίνακας αποδεκτών)

Καλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018, να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:00 – 20:30) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 163/29-5- 2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης

• Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα, έτους 2022

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, μέσω τηλεδιάσκεψης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα