Προκήρυξη ανάθεσης για την προμήθεια «Ελαστικά οχημάτων 2022-2023»
26 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη ανάθεσης για την προμήθεια «Ελαστικά οχημάτων 2022-2023»

  Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Ελαστικά οχημάτων 2022-2023» (CPV: 34351100-3) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 114.845,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 142.407,80€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 143598).
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα