Προκήρυξη ανάθεσης για την προμήθεια «Ελαστικά οχημάτων 2022-2023»
26 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη ανάθεσης για την προμήθεια «Ελαστικά οχημάτων 2022-2023»

  Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Ελαστικά οχημάτων 2022-2023» (CPV: 34351100-3) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 114.845,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 142.407,80€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 143598).
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα