Πρόσκληση ανάθεσης για την 'Προμήθεια ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'
14 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την 'Προμήθεια ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 20/12/2021 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα