Συνεδρίαση του Δ.Σ. Βύρωνα με τηλεδιάσκεψη στις 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
16 Δεκεμβρίου 2021

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Βύρωνα με τηλεδιάσκεψη στις 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00

 Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί, στις 20Δεκεμβρίου2021,ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00,σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.)όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν.4830/2021(Α 169)και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020,163/29-5-2020και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87),όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα