Πρόσκληση ανάθεσης για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού».
20 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση ανάθεσης για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού».
 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 25/12/2021 και ώρα 14:30.

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα