21 Δεκεμβρίου 2021

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22.12.2021 στις 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 17-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. Πρωτ.: 23108
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μπαστέα Πετρούλα, Αντιπρόεδρος

2. Κλωνάρη Λεμονιά

3. Σπυρόπουλος Χρήστος

4. Αγγέλης Κωνσταντίνος

5. Καραγιάννης Μιχαήλ

6. Ταραζώνας Δημήτριος

7. Μπαντής Μιλτιάδης

8. Τριανταφύλλου Ελευθέριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δασκαλάκη Σοφία

2. Τριγάζης Παναγιώτης

3. Τέγος Ευθύμιος

4. Πλακίδας Γεώργιος

5. Υφαντή Σωτηρούλα

6. Κιούπη Ιουλία

7. Ζιώγα Μαρία

8. Κλειάσιος Αθανάσιος

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 43η συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 22α Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη ,και ώρα 10:00 π.μ. ,σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος, της Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμων για το έτος 2020.
 1. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμων και μεταφοράς ποσού από κωδικό σε κωδικό για το έτος 2021.
 2. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου έτους 2021.
 3. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2022.
 4. Επιχορήγηση προς Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν.
 5. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθειας Τροφίμων 2022-2024.
 6. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας 2022-2024 ».
 7. Εισήγηση για επικύρωση πρακτικών διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών οχημάτων 2022-2023 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 8. Έγκριση 2ου Πρακτικού (ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Βύρωνα».
 9. Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 10. Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021.
 11. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022»

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα
2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα
 
 
Ο Πρόεδρος
Κόκκαλης Δημήτριος
 
 
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών-Οικονομικών
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα