Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία « Διενέργειας 400 Rapid test  και 500 εξετάσεων μοριακού ελέγχου SARS-COV2 RNA PCR για τον SARS – COV2»
11 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία « Διενέργειας 400 Rapid test και 500 εξετάσεων μοριακού ελέγχου SARS-COV2 RNA PCR για τον SARS – COV2»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία « Διενέργειας 400 Rapid test
και 500 εξετάσεων μοριακού ελέγχου SARS-COV2 RNA PCR για τον SARS – COV2».


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την
17/01/2022 και ώρα 14:30

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα