Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών διενέργειας ιατρικών προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων 2022
11 Μαρτίου 2022

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών διενέργειας ιατρικών προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων 2022

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια ιατρικών προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων 2022» (CPV: 85121000-3) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 43.099,61€ απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, βάσει της παρ. 1 εδ. δ του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 («Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Αρ. Συστήματος 156351).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα