17 Οκτωβρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 18.10.2022 και ώρα 18.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                      Βύρωνας 14-10-2022

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                  Αρ.Πρωτ.:21249

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 18 Οκτωβρίου 2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 06.00 μ.μ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Διεύθυνση Καθαριότητας.
 2. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Επέκταση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή του Δήμου Βύρωνα”, ενταγμένου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής δανειακής σύμβασης.
 3. Τροποποίηση της 248/2022 απόφασης της Ο.Ε. Αποδοχή χρηματοδότησης έργου με τίτλο “Επέκταση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή του Δήμου Βύρωνα”, ενταγμένου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και εγγραφή εσόδου στον προϋπολογισμό.
 4. Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 5. Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Βύρωνα»          
 6. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επεμβάσεις  Ενεργειακής  Αναβάθμισης 1ου  &  3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα»
 7. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ
 8. Έγκριση απόδοσης ΧΕΠ
 9. Εξειδίκευση πίστωσης
 10. Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρων/Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί/Άσκηση ή μη ένδικων μέσων και βοηθημάτων.
 11. Στοχοθεσία 2022 - Αποτελέσματα Β΄τριμήνου.
 12. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2022 Β΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα       

 Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα