16 Δεκεμβρίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 20.12.2022 και ώρα 13.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                16-12-2022

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                 Α.Π. οικ.  26707

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                       

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 39η τακτική συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 01.00 μ.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2022 και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου

2. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών σύμφωνα με τον ν.4412/2016.

3. Συγκρότηση Επιτροπών ελέγχου και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών και υπηρεσιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα σύμφωνα με το ν.4412/2016.

4. Ανάληψη κόστους λειτουργίας και συντήρησης του υπό ανέγερση 4ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βύρωνα.

5. Έγκριση χωροθέτησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σύμφωνα με την υποβλειθήσα προμελέτη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βύρωνα.

6. Έγκριση πίνακα έργων μελετών προμηθειών, υπηρεσιών κλπ που πληρώνονται από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα