Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, στις 6.00 μ.μ.
6 Φεβρουαρίου 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, στις 6.00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 09 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 06:00 μ.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των κάτωθι θεμάτων της  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, για την προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών πλακετών, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (παρουσία γιατρού), που αφορούν στην πραγματοποίηση των αθλητικών αγώνων «Παμβυρώνεια 2023» και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων.
 3. Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών απευθείας αναθέσεων, της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2023.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ντουλαπιών και βιβλιοθήκης αποθήκευσης αρχείων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα.
 5. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022.
 6. Πρακτικό Αποσφράγισης και Προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Βύρωνα».
 7. Πρακτικό Αποσφράγισης και Ελέγχου Εγγυητικών Επιστολών του διαγωνισμού «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ».
 8. Παράταση εκτέλεσης  εργασιών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΜΩΛΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΜΩΛΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ».
 9. Παράταση προθεσμίας για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα”» (Υποέργο 5).
 10. Παράταση προθεσμίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας – Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα (τμήμα 2): Συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων με μηχανισμό συμπίεσης» (Υποέργο 1).
 11. 3η παράταση προθεσμίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα».
 12. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων.
 13. Έγκριση σύναψης δημόσιας Σύμβασης παροχής Υπηρεσίας για την μεταφορά στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ και ογκωδών ξύλινων αντικειμένων –κλινοστρωμάτων  προς ανακύκλωση
 14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 15.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
 18. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη διαγραφή οφειλών του  Μ. Ν. Μ. του Σ.  (Κωδ.Οφειλ. 88467) από τους χρηματικούς καταλόγους  οικονομικών ετών 2015 έως  και 2023  σχετικά με έσοδα από  φύλαξη οστών.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα                                                                                                                       


Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα