Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 13/04/09

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 13-4-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 “περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα πρός συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Διαγραφές ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.
2.- Απαλλαγές από δημοτικά τέλη.
3.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4.- Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ν.Π. ΄΄ΚΑΠΗ΄΄Δήμου Βύρωνα οικ.έτους
2009.
5.- Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ν.Π. ΄΄Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου
Βύρωνα΄΄οικ.έτους 2009.
6.- Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ν.Π. ΄΄ΚΕ.Φ.Ο.΄΄ οικ.έτους 2009.
7.- Κοπή δένδρων.
8.- ΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.
9.- ΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οικονομικών.
10.- Οικονομική Ενίσχυση της ΄Ενωσης Συνταξιούχων Βύρωνα.
11.- Οικονομική ενίσχυση της Τοπικής Εφορίας Προσκόπων Βύρωνα –Καισαριανής.
12.- Κατάργηση Νομικού Προσώπου ΄΄2ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου
Βύρωνα΄΄(Σ.Ε.Κ).
13.- Σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών .
14.- Σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) για τη
προμήθεια μηχανημάτων-μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
15.- Κατασκευή εξοχής πεζοδρομίου και παροχή χρήσης κοινόχρηστου χώρου για
κουβούκλιο σκοπιάς Α/Τ Βύρωνα (Φλέμιγκ και Αγ.Δημητρίου).
16.- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: ΄΄Ανάπτυξη
ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω Wi-Fi Spots΄΄.
17.- Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: ΄΄Ανάπτυξη
ευρωζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω Wi-Fi Spots΄΄.
18.- Απόφαση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013
κατηγορία ΄΄Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών΄΄.
19.- Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 462 με τον καθορισμό
ακινήτου σε χώρο ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού.
20.- Πίνακας έργων Δήμου Βύρωνα που θα πληρωθούν από πίστωση ΣΑΤΑ 2009.
21.- Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.
22.- Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 259 με καθορισμό
ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
23.- Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. που περικλείεται από τις
οδούς Καλλιπόλεως,Δεληλάμπρου,Σεβδικίου και Αλατσάτων με καθορισμό
ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
24.- Νομιμοποίηση κλίμακας στο πεζοδρόμιο της οδού Δικαιάρχου 147.
25.- Ε΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικ. έτους 2009.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα