Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 18.06.09

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 18-6-2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Διαγραφές ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.
2.- Απαλλαγές από δημοτικά τέλη.
3.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4.- Κατάργηση και αποξήλωση πινακίδων θέσεων στάθμευσης.
5.- ΄Εγκριση υπερωριακής εργασίας πέραν των 120 ωρών της υπαλλήλου αορίστου
χρόνου Μαρίας Παπαδοπούλου του Ιορδάνη για το έτος 2009.
6.- Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 του Νομικού Προσώπου
΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ΄΄.
7.- Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.
8.- Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. για την
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
9.- Συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και των Σχολικών φυλάκων για
καθυστερούμενες αμοιβές τους βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
10.- Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις βάσει του Ν.3584/07.
11.- Συμμετοχή στο Σύμφωνο Δημάρχων για βιώσιμη ανάπτυξη και εξοικονόμιση
ενέργειας.
12.- ΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.
13.- Αυτοδίκαιη παραλαβή έργων.
14.- Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.
15.- Εκδίκαση ενστάσεων-Τελική Απόφαση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σε
τμήμα του Ο.Τ. 259 για το καθορισμό του σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
16.- Τελική Απόφαση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. που
περικλείεται από τις οδούς Καλλιπόλεως, Δεληλάμπρου, Σεβδικίου και
Αλατσάτων με καθορισμό ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
17.- Τελική απόφαση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 462 για
τον καθορισμό του σε χώρο ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού.
18.- Αποδοχή των όρων της Προκήρυξης του Προγράμματος ΄΄ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ΄΄,
συμμετοχή στο πρόγραμμα και δέσμευση για την καταβολή του 30% από ιδίους
πόρους.
19.- Ζ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2009.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα