Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22.01.2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική συνεδρίαση

                                   Π Ρ Ο  Σ                                        

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

 

 

 

 

 

Κύριοι Σύμβουλοι,     

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 22-1-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 "περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων",  με  θέματα   ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

 

Α.-  Επικύρωση Πρακτικών.

Β.-  Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.

Γ.-  Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1.-  Μείωση Δημοτικών Τελών.

2.-  Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

3.-  Διαγραφή ποσών σε χρηματικούς καταλόγους.

4.-  Παράταση μίσθωσης έργου τριών (3) συμβασιούχων Κ.Ε.Π.

5.-  Πρόσληψη 10 (δέκα) πυροφυλάκων ορισμένου χρόνου (2 μήνες).

6.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".

7.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΕ.Φ.Ο." Δήμου Βύρωνα.

8.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" Δήμου Βύρωνα.

9.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" Δήμου Βύρωνα.

10.-  ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ  ΙΣΙΔΩΡΑΣ και ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ".

11.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" Δήμου Βύρωνα.

 

 

12.- ΄Εγκριση  προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ".                                                                          

13.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ" Δήμου Βύρωνα.

14.- ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ"

15.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".                                                                      

16.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΕ.Φ.Ο." Δήμου Βύρωνα.

17.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ" Δήμου Βύρωνα.

18.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" Δήμου Βύρωνα.

19.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ και ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ".

20.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ " Δήμου Βύρωνα.

21.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ".

22.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ" Δήμου Βύρωνα.

23.-  Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ".

24.-  Ανανέωση σύμβασης για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

25.-  Απολογισμοί Σχολικών Επιτροπών.

26.-  Κατανομή επιστραφέντος ποσού από καταργηθείσα Σχολική Επιτροπή 2ου ΣΕΚ  Βύρωνα.

27.-  Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών.

28.-  Συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο Πόλεων και Χωρών για τον Πολιτισμό "LES RENCONTRES" και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

29.-  Ορισμός μελών επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών.

30.-  Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ για όλες τις προμήθειες έτους 2010 που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας.

31.-  Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής για τη προμήθεια ανταλλακτικών πάσης φύσεως μηχανημάτων και οχημάτων για τη προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών.

32.-   Ορισμός μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών Τεχνικής φύσεως για το έτος 2010.

33.-   Ορισμός μελών Επιτροπών Διαγωνισμών ΄Εργων για το έτος 2010.

34.-   Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων.

35.-  Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για τη προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού (οχήματα-μηχανήματα) για το 2010.

 

 

36.-  Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.

37.-  Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.

38.-  Αλλαγή Διεύθυνσης σε παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης.

39.-  Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Βύρωνα σε τμήμα του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Χαριδήμου, Νεάρχου, Κοραή και Ευμένους με καθορισμό ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Βύρωνα σε κοινόχρηστο χώρο-παιδική χαρά.

40.-  ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: ΄΄Ενίσχυση φέροντος οργανισμού και αποκατάστασης βλαβών των κτιρίων της Ιερής Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Βύρωνα για τη λειτουργία Φοιτητικού Ξενώνα΄΄.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.

 ΓΩΓΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

                                                                          

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα