Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19.02.2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 19 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 <<περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.- Επικύρωση Πρακτικών.
Β.- Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.- Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.- Μείωση Δημοτικών Τελών.
2.- Επιστροφές ποσών αχρεωστήτων εισπραχθέντων.
3.- Οικονομικές ενισχύσεις.
4.- Πρόσληψη 10 (δέκα) πυροφυλάκων ορισμένου χρόνου (2 μήνες).
5.- Ανανέωση σύμβασης για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ".
6.- Συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο Πόλεων και Χωρών για τον Πολιτισμό <<LES RENCONTRES>> και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
7.- Απολογισμοί Σχολικών Επιτροπών.
8.- Κατανομή επιστραφέντος ποσού από καταργηθείσα Σχολική Επιτροπή 2ου ΣΕΚ Βύρωνα.
9.- Αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών.
10.- Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π. "Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος".
11.- Επιχορήγηση Ν.Π. "Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος΄΄.
12.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μιας υπαλλήλου αορίστου χρόνου ΥΕ 1 γενικών καθηκόντων της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.
13.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης τεσσάρων (4) υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Γραφείου Δημάρχου.
14.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Γραφείου Αντιδημάρχου.
15.- Κοπή δένδρων.
16.- Ορισμός μελών επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών.
17.- Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ για όλες τις προμήθειες έτους 2010 που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας.
18.- Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής για τη προμήθεια ανταλλακτικών πάσης φύσεως μηχανημάτων και οχημάτων καθώς και τη προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών.
19.- Ορισμός μελών επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών Τεχνικής φύσεως για το έτος 2010.
20.- Ορισμός μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2010.
21.- Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων.
22.- Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για τη προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού (οχήματα - μηχανήματα) για το 2010.
23.- Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
24.- Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
25.- Αλλαγή Διεύθυνσης σε παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης.
26.- Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ. Βύρωνα σε τμήμα του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Χαριδήμου, Νεάρχου, Ευμένους και Αδαμαντίου Κοραή για το χαρακτηρισμό του σε κοινόχρηστο χώρο-παιδική χαρά.
27.- ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "Ενίσχυση φέροντος οργανισμού και αποκατάστασης βλαβών των κτιρίων της Ιερής Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Βύρωνα για τη
λειτουργία Φοιτητικού Ξενώνα".
28.- Διατύπωση γνώμης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Λ. Καρέα 45.
29.- 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Βύρωνα.
30.- Συζήτηση πρότασης της Δημοτικής Συνεργασίας Βύρωνας-Ανάπτυξη-Προοπτική για το έργο: "Ανέγερση νέου βιοκλιματικού κτιρίου 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Βύρωνα".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα