Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.09.2010

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
 
ΠΡΟΣ
Τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
           
 
Κύριοι Σύμβουλοι,     
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 «περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», με θέματα   ημερήσιας  διάταξης τα εξής:
 
Α.-  Επικύρωση Πρακτικών.
Β.-   Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ.-   Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1.-     Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
2.-     Κοπές δένδρων.
3.-     Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Ν.Π «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα».
4.-     Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
5.-     Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
6.-     Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Τελαμώνος.
7.-     Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες.
8.-     Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.
9.-     Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Έκθεση που αφορά στην Αδειοδότηση του σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση 28ης Οκτωβρίου 2 «Κωδ. 1400858 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» του Δήμου Βύρωνα, Νομαρχίας Αθηνών.
10.-   Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ν.Π «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα ».
11.-   Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης διαδημοτικού έργου στη θεματική ενότητα «Κοινωνική Πρόνοια» της πρόσκλησης 20.1 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
12.-   Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης διαδημοτικού έργου στη θεματική ενότητα «Μεταφορές» της πρόσκλησης 20.1 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού  προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
13.-   Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης «Διαχείριση πόρων» της πρόσκλησης 20.1 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
14.-   Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης δημοτικού έργου στη θεματική ενότητα «Πολιτισμός» της πρόσκλησης 20.1 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
15.-   8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 Δήμου Βύρωνα.  
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα