Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2.12.2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση 
ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
           
 
 Κύριοι Σύμβουλοι,   
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 «περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α. Επικύρωση Πρακτικών.
Β. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1. Προσθήκη νέων οικογενειακών τάφων.
2. Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων του τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής Υπηκόων τρίτων χωρών.
3. Κοπές δένδρων.
4. Κατανομή λειτουργικών δαπανών σε Σχολικές Επιτροπές.
5. Αντικατάσταση μελών σε Σχολικές Επιτροπές.
6. Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π. "ΚΑΠΗ Δήμου Βύρωνα" οικονομικού έτους 2010.
7. Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π. "Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα" οικονομικού έτους 2010.
8. Παράταση σύμβασης για τη προμήθεια Βενζίνης (Αμόλυβδης και Super).
9. Επιστροφή εισπραχθέντος ποσού για δαπάνη εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης.
10. Απαγόρευση θέσης στάθμευσης στην οδό Μιλήτου.
11. Απαγόρευση θέσης στάθμευσης στην οδό Ηπείρου.
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ΄Εργων.
13. Αυτοδίκαια παραλαβή έργων.
14. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.
15. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης.
16. Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας οχήματος σε παραχωρηθείσα  θέση στάθμευσης.
17. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
18. Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
19. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2010.
 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
      ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα