Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.12.2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
 
                                                                                  ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
           
 
 Κύριοι Σύμβουλοι,   
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 23 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 «περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», με θέματα    ημερήσιας διάταξης τα εξής :
 
Α. Επικύρωση Πρακτικών.
Β. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
1. Κοπές δένδρων.
2. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες.
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ΔΕΑΔΒ.
6. Συζήτηση επί της από 17/12 και με αρ. πρωτ. 36136 αναφοράς – αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Βύρωνα».
7. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 Δήμου Βύρωνα.
    
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
      ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα