Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.02.2011

                                                                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Π Ρ Ο Σ
Τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,       
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 28/02/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα :
 
Α.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις - Αναφορές
Β.  Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 Ν.3852/2010)
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
 3. Σύναψη δανείου ποσού € ΄΄389.000,00΄΄για εξόφληση οφειλών από ήδη συνομολογηθέντα και ληφθέντα δάνεια (Ν.3870/10 άρθρο 18, παρ.11,εδάφιο β΄)
 4. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» (άρθρο 240 Ν.3463/2006)
 5. Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου (άρθρο 240 Ν.3463/2006)
 6. Συγχώνευση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»   «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» (άρθρο 103 Ν.1352/2010)
 7. Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»  κ΄ ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου (άρθρο 240 Ν.3463/2006)
 8. Κατάργηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ κ΄ ΦΥΣΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και απορρόφηση από το Δήμο (άρθρο 241 Ν.3463/2006)
 9. Κατάργηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» και απορρόφηση από το Δήμο (άρθρο 241 Ν.3463/2006)
 10. Κατάργηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» και απορρόφηση από το Δήμο (άρθρο 241 Ν.3463/2006)
 11. Κατάργηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» και απορρόφηση από το Δήμο (άρθρο 241 Ν.3463/2006)
 12. Συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3  Ν.3013/2002)
 13. Παράταση θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών
 14. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2010 Σχολικών Επιτροπών
 15. Έγκριση για λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 24ωρη βάση
 16. Έγκριση για λειτουργία της Δ/νσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων σε 24ωρη βάση
 17. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε τμήματα της οικονομικής Δ/νσης
 18. Ορισμός μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προμηθειών Τεχνικής φύσεως έτους 2011
 19. Ορισμός μελών Επιτροπών Διαγωνισμών έργων έτους 2011
 20. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση κινητών και ακινήτων του Δήμου Βύρωνα έτους 2011               
 21. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2011
 22. Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για όλες τις προμήθειες του έτους 2011 που αφορούν την Διεύθυνση Καθαριότητας
 23. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ανταλλακτικών πάσης φύσεως μηχανημάτων και οχημάτων καθώς και την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών
 24. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2011
 25. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 319/10 απόφασης Δ.Σ. (αφορά καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν για εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2009)
 26. Αυτοδίκαια παραλαβή έργων
 27. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων
 
 
 
  Η Πρόεδρος του Δ. Σ.
Καλλιόπη Αλιφραγκή 
 
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα