Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.4.2011

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,     
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 15/04/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
    1. Αποδοχή όρων για τη λήψη Δανείου από το Τ.Π. κ΄Δ. για την εξόφληση οφειλών από ήδη συνομολογηθέντα κ΄ ληφθέντα Δάνεια
    2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. πλην ΄Εργων
    3. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών κ΄ αξιολόγησης προσφορών για προμήθεια «Μελανιών κ΄ τόνερ για εκτυπωτές κ΄ φωτοτυπικά μηχανήματα, Γραφική ύλη κ΄άλλα συναφή υλικά»
    4 ΄Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής
    5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα
    6. Λήψη απόφασης για κατανομή λειτουργικών δαπανών σε Σχολεία της Π/θμιας κ΄ Δ/θμιας εκπαίδευσης
    7. Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού στους Σχολικούς Τροχονόμους περιόδου (Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010)
    8. Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Βύρωνα οικονομικού έτους 2011
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ. Σ. 
 
Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα