Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 6.5.2011

                                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
                                                                              Π Ρ Ο Σ :
                                                      Τα   μέλη  της  Οικονομικής Επιτροπής
                                    
                                             
   Κύριοι Επίτροποι
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στις 6/5/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ύστερα από την υπ΄αρ. 11506/2-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα από τα μέλη της με θέματα ημερήσιας Διάταξης τα εξής :
 
1. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος
2. Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών
3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου σε Δικαστήρια
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης μείωσης Δημοτικών τελών λόγω τριτεκνίας πολυτεκνίας
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή κλήσεων παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. λόγω λανθασμένων στοιχείων
 
                                                                      
              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                              ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΠΑΣΤΕΑ
  
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα