Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10.5.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,     
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 10/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
    1. Αποδοχή όρων για τη λήψη Δανείου από το Τ.Π. κ΄Δ. για την εξόφληση οφειλών από ήδη συνομολογηθέντα κ΄ ληφθέντα Δάνεια
    2. Έγκριση στοιχείων εσόδων-εξόδων του Δήμου Α΄Τριμήνου έτους 2011
    3. Διάλυση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Κοινότητας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ κ΄ του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ για την υλοποίηση της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ κ΄ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»
    4. Ορισμός εκπροσώπων για ανάδειξη οργάνων του ΣΠΑΥ
    5. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
    6. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών των επαγγελματικών Σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
    7. Καθορισμός θέσεων τοποθέτησης ειδικών κατασκευών για την προβολή διαφημίσεων
    8. Προσδιορισμός ωρών παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
    9. Κατεδάφιση κατασκευής σε κοινόχρηστο χώρο έναντι της διευθύνσεως Εκφαντίδου 44
  10. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες
  11. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 Δήμου Βύρωνα
 
 
Η Πρόεδρος του Δ. Σ.
  
   Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα