Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.06.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 Π Ρ Ο Σ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,     
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 14/6/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10  «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
1. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 65/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22/2011 απόφασης του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ » , που αφορά καθορισμό αριθμού κ΄ ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου
3. Λήψη απόφασης για την αντιμισθία  Προέδρου κ΄ Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ»
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία Ειδικού  Σχολείου
5. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου στο Δ. Βύρωνα
6. Έγκριση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας σε 16ωρη βάση για το έτος 2011
7. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας κ΄Ραϋμόνδου Ντάνκαν »
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεργασία του Δ.ΒΥΡΩΝΑ με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
9. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου Θ.Π. της Δαγδόγλου Ερασμίας από την οδό 28η Οκτωβρίου 55 στον Καρέα σε νέα θέση επί της πλατείας Bιάνου
10. Κοπή δέντρων
11. Παραχώρηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
12. Ανανέωση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
13. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες
14. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ. Βύρωνα οικονομικού έτους 2011 
15. Έγκριση όρων προκήρυξης για τη πλήρωση κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου στο Δήμο
16. Απόσπαση 2 υπαλλήλων από το ΝΠΔΔ Ο.Π.Α. στο Δήμο Βύρωνα
                          
                         Η Πρόεδρος του Δ. Σ.
 
 Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα