Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.6.2011

       Π Ρ Ο Σ
                   Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,     
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 30/6/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10  «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
 
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
 
1. Έγκριση καταβολής σε χρήμα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του Δήμου.
2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
3. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ. Βύρωνα οικονομικού έτους 2011.
4. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση αναγκών δασοπροστασίας.
5. Κατανομή ποσού σε σχολικούς τροχονόμους.
6. Έγκριση Υποβολής πρότασης Δήμου Βύρωνα στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ» 2007-2013.
7. Λήψη απόφασης για Ανάκληση της εσφαλμένης καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Βύρωνα.
 
                           
                         Η Πρόεδρος του Δ. Σ. 
 
 Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα