Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10.10.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                        
                                                                                ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 10/10/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα:
 
Α. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές.
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
 1. Έγκριση της υπ΄αρ. 38/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
 2. Έγκριση της υπ΄αρ. 18/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
 3. Έγκριση της υπ΄αρ. 35/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
 4. Έγκριση της υπ΄αρ. 33/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 5. Λήψη απόφασης για την απόσπαση δύο Διοικητικών υπαλλήλων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Δ.Β.» στο Δήμο Βύρωνα.
 6. Αναστολή λειτουργίας του Κ.Ε.Π. ΚΑΡΕΑ.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2012» και ορισμός μελών.
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Α.Δ.Β.
 9.  Έγκριση Ισολογισμού 2010 και οικονομικών καταστάσεων Δ.Ε.Α.Δ.Β.
 10. Ανάκληση της υπ΄αρ. 209/2011 απόφασης του Δ.Σ. Βύρωνα που αφορά «Αναπροσαρμογή των τιμών παρατάσεως ταφής σε κατηγορίες Α΄ και Β΄ Πολυτελείας της Υπηρεσίας Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 11. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμών παρατάσεως ταφής, σε κατηγορίες Α΄ και Β΄ Πολυτελείας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισηγήσεως της Ο.Ε. με την υπ΄αρ. 252/2011 απόφασή της.
 12. Ελεύθερη παραχώρηση Οικογενειακών τάφων άνευ δικαιούχων.
 13. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.
 14. Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.
 15. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης και αποξήλωση πινακίδων σε οδούς του Δήμου Βύρωνα.
 16. Τοποθέτηση  πλαστικών κώνων στην οδό Δελφών 34 έμπροσθεν του καταστήματος της κ. Ελένης  Μίντζα.
 17. Εκτροπή οδού στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Δερβενακίων.
 18. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2011.
 
 
 
 Η Πρόεδρος
 
   Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα