Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.10.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                        
  ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 17/10/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
 
    -   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.Ε.Α.Δ.Β.
    
 
 
 Η Πρόεδρος
 
  Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα