Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 09.11.2011

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 9/11/2011, ημέρα Tετάρτη και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα
 3. Συγκρότηση Επιτροπών του Δημ. Συμβουλίου (άρθρο 70 Ν. 3852/2010)
 4. Καθορισμός ειδικότητας σύμβασης μίσθωσης έργου
 5. Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 193/2011 απόφασης του Δ.Σ.
 1. Διαγραφή ποσού κεφαλαιοποίησης Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β.)
 2. Έγκριση στρατηγικών στόχων επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Βύρωνα 2012-2014
 3. Καθορισμός τελών Καθαριότητας και φωτισμού έτους 2012
 4. Καθορισμός συντελεστού για φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2012
 5. Καθορισμός χρήσης Κοινοχρήστων χώρων και ύψους τελών έτους 2012
 6. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2012
 7. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης σε δρόμους του Δήμου Βύρωνα
 8. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2011
 
 
 Η Πρόεδρος
 
 
 
 
           Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα