Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.12.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 21/12/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα 2012-2014
 2. Έγκριση Ετήσιου και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα 2012
 3. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 256/2011 απόφασης του Δ.Σ.
 4. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ»
 5. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα»
 6. Συγκρότηση Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 Ν. 3852/2010)
 7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης
 8. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Διαβούλευσης
 9. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 264/2011 απόφασης του Δ.Σ.
 10. Εκλογή εκπροσώπων αντιπολίτευσης για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011
 11. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 12.  Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους αποχέτευσης
 13.  Παράταση συμβάσεων για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για την Υπηρεσία Καθαριότητας
 14.  Χωροθέτηση θέσεων αδειών στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Βύρωνα
 15.  Καθορισμός τελών θέσεων στάσιμου εμπορίου
 16.  Τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων (Ρ 40) στην οδό Κύπρου 90-92 και Ιθώμης σε υποκατάστημα της MARFIN EGNATIA BANK
 17.  Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες
 18.  11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικον. έτους 2011
 
 
             Η Πρόεδρος
 
                            
                                                                                                      Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα