Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.01.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                         
                                                                                 ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 31/1/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 
1.      Έγκριση της υπ΄αρ. 41/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βύρωνα»
2.      Διάθεση πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης που αφορά τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Βύρωνα
3.      Κατανομή ειδικών σχολικών πιστώσεων (φωτοτυπίες)
4.      Κατανομή ποσού σε Σχολικούς Τροχονόμους
5.      Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων 4ου Τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2011
6.      Έγκριση απολογισμών οικ. έτους 2011 των Σχολικών Επιτροπών
7.      Έγκριση Λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας σε 24ωρη βάση για το έτος 2012
8.      Έγκριση Λειτουργίας της Υπηρεσίας Δημοτικού Κοιμητηρίου σε 24ωρη βάση για το έτος 2012
9.      Έγκριση Λειτουργίας της Δ/νσης Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων σε 24ωρη βάση για το έτος 2012
10.    Έγκριση Λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας σε 16ωρη βάση για το έτος 2012
11.    Έγκριση στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ Τριμήνου της Ταμειακής Διαχ/σης του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2011
12.   Ορισμός μελών επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών
13.   Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Π.ΕΔ)
14.   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βύρωνα
15.   Έγκριση του οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
16.   Έγκριση μετακίνησης κ΄ διαμονής του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγόριου Κατωπόδη στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
17.   Έγκριση Αποδέσμευσης-Ανατροπής των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων των Νομικών Προσώπων του Δήμου οικονομικού έτους 2011
18.   Αποδοχή των τροποποιημένων όρων εξυπηρέτησης ρύθμισης των οφειλών του Δήμου με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής
19.   Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου-μέλους της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας εκτέλεσης του έργου: «Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική κ΄ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα»
20.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων
21.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας κ΄ αξιολόγησης Διαγωνισμών κ΄ απ΄ευθείας ανάθεσης για τη Διεύθυνση Υγείας κ΄ Κοινωνικής Πολιτικής
22.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής για πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών που αφορά τη Δ/νση Υγείας κ΄ Κοινωνικής Πολιτικής
23.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης διενέργειας απευθείας ανάθεσης προμηθειών έργων κ΄ εργασιών της Δ/νσης Διαχ/σης Κοινοχρήστων χώρων
24.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Διαχ/σης Κοινοχρήστων χώρων
25.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης διενέργειας απευθείας ανάθεσης προμηθειών έργων κ΄ εργασιών της Δ/νσης Διοικητικών κ΄ Οικονομικών Υπηρεσιών
26.   Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικών κ΄ Οικονομικών Υπηρεσιών
27.   Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών ή ανάθεσης αξιολόγησης προσφορών παρακολούθησης προμηθειών παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας
28.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
29.   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
30.   Έγκριση κοπής δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου
31.   1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012
 
 
             Η Πρόεδρος
 
                                                                                                      Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα