Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.2012

                                                                                 ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε την 1/3/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 
  1. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ» οικονομικού έτους 2012
  2. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» οικονομικού έτους 2012.
  3. Έγκριση της υπ΄αρ. 11/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ»
  4. Λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε 24ωρη βάση.
  5. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
  6. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
  7. Παράταση συμβατικού χρόνου περαίωσης έργοu.
  8. 2η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012
 
 
 
 
                                                                                                                        Η Πρόεδρος
 
                                                              
                                                                              
                                                                                                             Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
 
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα