Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10.04.2012

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                        
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 10/4/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με  θέματα ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β.  Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ»
 2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 3. Καθορισμός των ειδικοτήτων συμβάσεων έργων (για το Δήμο και για τους Παιδικούς Σταθμούς)
 4. Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. Νομικών Προσώπων για συμμετοχή  σε συνεδριάσεις
 5. Επικύρωση Προαγωγής Δικηγόρου του Δήμου σε Δικηγόρο παρ΄Εφέταις
 6. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης
 7. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 8. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
 10. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Βύρωνα με την εταιρεία «Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ – Ν. ΔΑΟΥΤΗΣ Ο.Ε.»
 11. Διαπλάτυνση πεζοδρομίου κεντρικής εισόδου 4ου Δημοτικού Σχολείου (οδός Ρόδωνος)
 12. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.
 13. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
 14. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012
 
                                                                                                                        Η Πρόεδρος
                                                                                
                                                                                                                  Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα