Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 29.06.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 29/06/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
A. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
  1. Ίδρυση Ιατρείου αλληλεγγύης - Φαρμακείου αλληλεγγύης  στο Δήμο μας και πρόσκληση  ενδιαφέροντος για εθελοντική προσφορά
  2. Έγκριση διακανονισμού οφειλής του Δήμου Βύρωνα στην ΟΤΕ Α.Ε.
  3. Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 128/2000 απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης
  4. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
  5. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων
  6. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών τελών
  7. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012
 
 
                             Η Πρόεδρος
 
 
                                                                                                           Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα