Εκμίσθωση κυλικείου παιδικής χαράς Νέας Ελβετίας

Εκμίσθωση κυλικείου παιδικής χαράς Νέας Ελβετίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΒΥΡΩΝΑΣ 22/10/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 27718
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
Ο Δήμος Βύρωνα-Αττικής προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου-Αναψυκτηρίου (ευρίσκεται στην Παιδική Χαρά Νέας Ελβετίας που περικλείεται από τις οδούς Ταταούλων, Μαγνησίας και Επταλόφου, Ο.Τ. 216 και σύμφωνα με το από Μαΐου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα περιλαμβάνει: Α) μία (1) εγκατάσταση Περιπτέρου-Αναψυκτηρίου, εμβαδού 15,00 τ.μ. και Β) εξωτερικό χώρο για ανάπτυξη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμβαδού 165,00 τ.μ.), που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των άρθρων 103 & 192 του Ν. 3463/06.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Βύρωνα επί της οδού Καραολή κ΄ Δημητρίου αρ. 32-44, στις 15/11/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Ακινήτων του Δήμου Βύρωνα, όπως τα μέλη της ορίστηκαν με την υπ. αρ. 290/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα.
Το ελάχιστο ποσό της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ μηνιαίως, για τα πρώτα δύο (2) έτη της μίσθωσης.
 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών και το αργότερο προ της έναρξης της δημοπρασίας και ειδικότερα μέχρι την 9η π.μ. θα έχουν καταθέσει το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ως εγγυήσεις συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζονται: α) το ποσόν των 5.400,00 ευρώ, το οποίο αφορά σε ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς και για τα μισθώματα τριών (3) ετών και β) το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) ευρώ, το οποίο αφορά στα μισθώματα των πρώτων δέκα οκτώ (18) μηνών της μίσθωσης. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της δημοπρασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο της Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου κας Μπαστέα, στο Δημαρχείο του Βύρωνα, Καραολή &Δημητρίου 36-44, 1ος όροφος, τηλ. 2132008675, 2132008677.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΒΥΡΩΝΑ
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα