Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Κύριοι Σύμβουλοι, 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 30/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέματα συζήτησης:
 
Α.  Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β.  Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσης μετατόπισης περιπτέρου (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 2. Έγκριση στοιχείων εσόδων-εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 (εισήγηση Οικονομικής  Επιτροπής)
 3. Έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας υλοποίησης προϋπολογισμού 2012 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)
 4. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν”
 5. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού Τελών Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων στους χώρους λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για τα έτη 2011 και 2012 \
 6. Έκφραση γνώμης επί του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου
 7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2013 της Δ/νσης Καθ/τας
 8. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π.  “Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα” έτους 2011 (Από 1/1/2011 - 27/5/2011)
 9. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π. “Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα” έτους 2011 (Από 1/1/2011 – 27/5/2011)
 10. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π.  “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βύρωνα” έτους 2011 (Από 1/1/2011 - 27/5/2011)
 11. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π. “Δημοτική Φιλαρμονική Βύρωνα” έτους 2011 (Από 1/1/2011 – 27/5/2011)
 12. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα” έτους 2011 (Από 28/5/2011 - 31/12/2011)
 13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 94/12 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός  Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα”
 14. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 92/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα”
 15. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
 16. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 17. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
 18. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
 19. Ανανέωση θέσεων στάθμευσης
 20. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης
 21. Επανεξέταση θέσεων στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντηρήσεις-επισκευές κ.λ.π. αθλητικών εγκαταστάσεων”
 23. Αυτοδίκαια διενέργεια παραλαβής του έργου: “Κατασκευή του έργου αποχέτευσης  σε προσφυγικά στενά, εκτροπές παλαιών δικτύων κ.τ.λ.”
 24. 12η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012
   
  Η Πρόεδρος
  Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα