Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου-αναψυκτηρίου στο άλσος Αγίας Τριάδας

Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου-αναψυκτηρίου στο άλσος Αγίας Τριάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Βύρωνας 2/11/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Αρ. Πρωτ.: 28814
 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τ.Κ.: 16233
Τηλέφωνα: 210-7652411- 210-7662555
Fax:210-7669596
 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο Δήμος Βύρωνα-Αττικής προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου-Αναψυκτηρίου στο ¶λσος Αγίας Τριάδας (περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντηλιέρη, Ξάνθης, Μεσολογγίου και Κορδελιού και σύμφωνα με το από Μαΐου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα περιλαμβάνει: Α) μία (1) εγκατάσταση Περιπτέρου-Αναψυκτηρίου, εμβαδού 174,00 τ.μ. Β) βοηθητικούς χώρους, εμβαδού 35,50 τ.μ. και Γ) εξωτερικό χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμβαδού 400,00 τ.μ.), που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των άρθρων 103 & 192 του Ν. 3463/06.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Βύρωνα επί της οδού Καραολή & Δημητρίου αρ. 32-44, στις 5/12/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Ακινήτων του Δήμου Βύρωνα, όπως τα μέλη της ορίστηκαν με την υπ. αρ. 290/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα.
 
Το ελάχιστο ποσό της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ μηνιαίως, για τα πρώτα δύο (2) έτη της μίσθωσης.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών και το αργότερο προ της έναρξης της δημοπρασίας και ειδικότερα μέχρι την 9η π.μ. θα έχουν καταθέσει το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
Ως εγγυήσεις συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζονται: α) το ποσόν των 16.200,00 ευρώ, το οποίο αφορά σε ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς και για τα μισθώματα τριών (3) ετών και β) το ποσό των ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000,00) ευρώ, το οποίο αφορά στα μισθώματα των πρώτων δέκα οκτώ (18) μηνών της μίσθωσης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της δημοπρασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής κα Λάμπρου, στο Δημαρχείο του Βύρωνα, Καραολή &Δημητρίου 36-44, 1ος όροφος, τηλ. 2132008665, 2132008666.
 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΒΥΡΩΝΑ
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα