Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.01.2013 (Πρόγραμμα Δράσης και Τεχνικό Πρόγραμμα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι, 
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 30/01/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέμα ημερήσιας Διάταξης:
 
·        Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα για το έτος 2013.
 
                                                                                       
                                                                                                                            Η Πρόεδρος 
 
                                                                                                            Καλλιόπη Αλιφραγκή
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα