Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.01.2013 (Έγκριση Προϋπολογισμού 2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
Κύριοι Σύμβουλοι, 
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 30/01/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” με μοναδικό θέμα ημερήσιας Διάταξης:
 
·        Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013
                                                                                          
                                                                                                                               Η Πρόεδρος
 
                                                                                                               Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα