Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.02.2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
   Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 28/02/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 
1.      Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
2.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2013
3.      Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής παραλαβής προμηθειών των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
4.      Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013
5.      Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013
6.      Διαγραφή ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους
7.      Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
9.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου
                                                                                          
                                                                                                                   Η Πρόεδρος
 
                                                                                                     Καλλιόπη Αλιφραγκή
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα